Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia Renesens

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie “Renesens”, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Stowarzyszeniem”, zrzesza osoby fizyczne, które są miłośnikami miasta Bytom.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zwykłym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.
 6. Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym  zrzeszeniem o celach  niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 9. Wszystkie zgromadzone przez Stowarzyszenie środki finansowe będą przeznaczone tylko i wyłącznie na cele regulaminowe.
 10. Dopuszcza się możliwość wsparcia materialnego lub rzeczowego, finansowania lub współfinansowania działań innych osób fizycznych.
 11. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 1.  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat bogatej historii Bytomia.
  2. Promocja miasta Bytom i turystyki śląskiej.
  3. Animacja życia lokalnego miasta poprzez organizację warsztatów, happeningów artystycznych, koncertów oraz malowania artystycznego.
  4. Popularyzacja szeroko rozumianej kultury oraz sztuki ulicznej (streetart) w Polsce.
  5. Działalność badawcza i projektowa w aspekcie miejskim oraz pedagogicznym.
  6. Wsparcie programu rewitalizacji miasta Bytom – funkcja doradcza i kontrolna.
  7. Wyszukiwanie i rozwój predyspozycji, talentów i kreatywności dzieci. Wspieranie odrębności.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. gromadzenie środków finansowych poprzez zbiórki publiczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również darowizn od osób fizycznych, spadków oraz z uiszczanych przez członków Stowarzyszenia składek członkowskich;
  2. składanie wniosków i projektów na granty i dotacje celowe;
  3. organizowanie akcji marketingowych;
  4. skupianie wokół Stowarzyszenia grupy osób fizycznych wspomagających finansowo i usługowo realizację celów Stowarzyszenia;
  5. wydawanie publikacji na temat miasta Bytom;
  6. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  7. wsparcie prac nad ustawą krajobrazową w mieście Bytom;
  8. zaangażowanie osobiste członków Stowarzyszenia i podejmowanie przez nich szeroko pojętych działań marketingowych promujących cele Stowarzyszenia;
  9. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo  polskie  (lub cudzoziemiec  mający  w  Polsce  miejsce  zamieszkania), posiadająca  pełną  zdolność  do czynności  prawnych  i  niepozbawiona  praw  publicznych,  która  złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, wyrażająca wolę wspierania działalności Stowarzyszenia i rozwoju miasta Bytom.
 4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu Przedstawicielowi deklaracji w formie pisemnej lub dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie decyzji Przedstawiciela.
 5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie staje się po złożeniu Przedstawicielowi deklaracji w formie pisemnej lub dokumentowej i przyjęciu w poczet członków na podstawie decyzji Przedstawiciela.
 7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub miasta Bytom.
 8. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków, przewagą co najmniej ⅔ członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego prawa wyborczego;
  2. uczestnictwa w Walnym Zebraniu z prawem głosu przysługującym od chwili uzyskania członkostwa;
  3. do wyrażania opinii na temat celu i sposobu w jaki Przedstawiciel powinien realizować cele regulaminowe Stowarzyszenia;
  4. inicjowania – w formie pisemnej i dokumentowej działań Stowarzyszenia;
  5. zgłaszania wniosków w formie pisemnej lub dokumentowej co do działalności Stowarzyszenia;
  6. noszenia odznak zgodnie z Regulaminem nadawania tytułów i odznak;
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. regularnego opłacania składek;
  2. regularnie i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
  3. przestrzegania Regulamin i uchwał władz Stowarzyszenia;
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w regulaminowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie wspierający i honorowi – o ile nie wyrażą odmiennej woli – są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi,
  2. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:
   – z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
   – z powodu braku udziału w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie w terminie powyżej 6 miesięcy,
   – utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   – śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Przedstawiciel.
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie   jest   reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Walne Zebranie Członków na 4-letnią  kadencję.
 4. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania  decyzji  we  wszystkich  sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym  Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na  wniosek co najmniej ⅓ członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania  członków w  pierwszym  terminie,  a  w drugim  terminie,który  może  być wyznaczony  tego  samego  dnia,  co  najmniej  30  minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  5. udzielanie Przedstawicielowi absolutorium,
  6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Przedstawiciela,
  7. kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
  8. rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Przedstawiciela  dotyczących  członkostwa w Stowarzyszeniu,
  9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela
  10. wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.
 8. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  5. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  6. udzielanie pełnomocnictwa członkom na potrzeby realizacji celów Stowarzyszenia,
  7. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  8. informowanie organu  nadzorującego  o  zdarzeniach  uzasadniających  zmianę  wpisu  w ewidencji stowarzyszeń zwykłych(w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania.
 9. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego  oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 10. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4. przejęcie  długu,  uznanie  długu,  zwolnienie  z  długu,  przystąpienie  do  długu,  zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00zł.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Stowarzyszenie uzyskuje  środki  na  swoją  działalność  ze  składek  członkowskich,  darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebradzenia Członków
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
 5. Stowarzyszenie nie może:
  1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2. zrzeszać osób prawnych,
  3. prowadzić działalności gospodarczej,
  4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  Członków  wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.